tsarouchas.eu tsarouchas.eu - Αφο? Τσαρουχ? | Μεταπο?ηση λαχανικ?ν σε ?λμη

tsarouchas.euWebsite Profile

Title: Αφο? Τσαρουχ? | Μεταπο?ηση λαχανικ?ν σε ?λμη
Keywords: tsarouchas, τουρσι?, λαχανικ? σε ?λμη, πιπερ?κια, αγγουρ?κια, κ?κκινε? πιπερι?? ψητ??, τσαρουχ??, λιαστ?? τομ?τε?, κ?παρη, τοματ?κια, ελι??, αμπελ?φυλλα, π?κλε?, θρο?μπα, κουνουπ?δι, λ?χανο, πιπερ?κι
Description:Η εταιρ?α “ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΕ” μεταποιε? λαχανικ? σε ?λμη (τουρσι?) απ? το 1963 βασισμ?να σε παραδοσιακ?? μακεδονικ?? συνταγ??. Τα δ?ο brand name ?μακεδονικ? γη? και ?BUONO? υπογρ?φουν μια ευρε?α γκ?μα γευστικ?ν και ποιοτικ?ν προ??ντων ?πω? πρ?σινα πιπερ?κια, ψητ?? πιπερι??, λιαστ? τομ?τα, αγγουρ?κια...
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

tsarouchas.eu Information

Website / Domain:tsarouchas.eu
Website IP Address:185.25.21.127
Domain DNS Server:ns15.name-servers.gr,ns14.name-servers.gr

tsarouchas.eu ranks

Alexa Rank:7243182
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tsarouchas.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,539
Daily Revenue:$6
Monthly Revenue:$208
Yearly Revenue:$$2,539
Daily Unique Visitors:640
Monthly Unique Visitors:19,200
Yearly Unique Visitors:233,600

tsarouchas.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server nginx
Date Fri, 19 Oct 2018 17:47:18 GMT

tsarouchas.eu WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
tsarouchas 0 0.00%
τουρσι? 1 0.35%
λαχανικ? σε ?λμη 0 0.00%
πιπερ?κια 0 0.00%
αγγουρ?κια 0 0.00%
κ?κκινε? πιπερι?? ψητ?? 0 0.00%
τσαρουχ?? 0 0.00%
λιαστ?? τομ?τε? 0 0.00%
κ?παρη 0 0.00%
τοματ?κια 0 0.00%
ελι?? 0 0.00%
αμπελ?φυλλα 0 0.00%
π?κλε? 0 0.00%
θρο?μπα 0 0.00%
κουνουπ?δι 0 0.00%
λ?χανο 0 0.00%
πιπερ?κι 0 0.00%

tsarouchas.eu Similar Website

Domain WebSite Title
esurvey.gr E-Survey | ?ρευνα Μ?τρηση? Ικανοπο?ηση? Πελατ?ν σε πραγματικ? χρ?νο
olyplant.gr Βιολογικ? φυτ? λαχανικ?ν απ? παραδοσιακ?? ποικιλ?ε? - Olyplant.gr
thecaller.gr TheCaller.gr - Τα ν?α σε καλο?ν!
lovehair.gr Lovehair - Προ?οντα περιπο?ηση? μαλλι?ν
monodomiki.gr Μον?σει? ταρατσ?ν - Στεγανοπο?ηση | Monodomiki
kamarakis.gr Αρχικ? - ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ - Εμπ?ριο Σιδ?ρου, Μεταπο?ηση Σιδ?ρου, Κοπ? Laser-Παντογρ?φο?, Ισιωτικ? κ Σχιστι...
voskopouloi.gr Αφο? Βοσκ?πουλοι - Εισαγωγ?? - Εμπορ?α Ανταλλακτικ?ν Ιαπωνικ?ν - Κορε?τικων Αυτοκιν?των
xaxiras.gr Αφο? Ξαξ?ρα Εκκλησιαστικ? ε?δη, Εργοστ?σιο εκκλησιαστικ?ν ειδ?ν
noesi.gr ν?ηση :) | Εκπα?δευση - Υγε?α - Πρ?νοια
natlab.gr Φυτικ? Καλλυντικ? Περιπο?ηση Μαλλι?ν και Σ?ματο? | natlab.gr
justinbeauty.com Ν?χια, μακιγι?ζ, περιπο?ηση προσ?που | Justinbeauty.com
healthcorner.gr Περιπο?ηση Προσ?που, Μαλλι?ν & Σ?ματο? - Φαρμακε?ο
kmetrics.gr Kmetrics - Mobile PV Testcenter - Βελτιστοπο?ηση φωτοβολτα?κ?ν
kerastase.gr Kérastase: Προ??ντα Μαλλι?ν, Περιπο?ηση Μαλλι?ν & Επαγγελματικ? Styling
studiodesigncenter.gr Studio Design Center - Heraklion - Περιπο?ηση μαλλι?ν, εργαλε?α κομμωτικ??, νυχι?ν, σ?ματο? - Studi...
kmmb.gr KMMB - Στεγανοπο?ηση & Θερμικ? προστασ?α Βιομηχανικ?ν & Ναυπηγικ?ν Εγκαταστ?σεων.
dgbellos.gr Δ.Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Βιομηχανικ? αυτοματοπο?ηση των παραγωγικ?ν διαδικασι?ν & βιομηχανικ?? μετ...
allfresh.com.gr AllFresh S.A | Εταιρε?α χονδρικο? εμπορ?ου φρο?των και λαχανικ?ν με ?δρα την Αθ?να

tsarouchas.eu Alexa Rank History Chart

tsarouchas.eu aleax

tsarouchas.eu Html To Plain Text

Αφο? Τσαρουχ? | Μεταπο?ηση λαχανικ?ν σε ?λμη Γλ?σσα Ελληνικ? English Μακεδονικ? Γη Buono Αρχικ? Η εταιρ?α Brands Μακεδονικ? Γη Buono Φωτογραφ?ε? ?ρθρα - Ν?α ?ρθρα Ν?α Επικοινων?α ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ Μακεδονικ? Γη Aπαρ?μιλλη γε?ση και ποι?τητα! BUONO Ποι?τητα και μ?νο! Brands Προ??ντα τη? ελληνικ?? γη?. Μακεδονικ? Γη Η επιλογ? του πρ?του brand name τη? εταιρ?α?, ?μακεδονικ? γη? αποτ?λεσε την υπογραφ? τη? για τα απαρ?μιλλη? γε?ση? και ποι?τητα? προ??ντα τη?. ?να ?νομα συνδεδεμ?νο με τον τ?πο καταγωγ?? ?χι μ?νο τη? εταιρ?α? αλλ? και των ανθρ?πων που την δημιο?ργησαν και που συνεχ?ζουν να την αναπτ?σσουν με μερ?κι και ?ρεξη. Buono Ο εξαγωγικ?? χαρακτ?ρα? τη? εταιρ?α? δημιο?ργησε την αν?γκη δημιουργ?α? εν?? ν?ου brand name το οπο?ο θα απευθυν?ταν στι? αγορ?? του εξωτερικο?. ?τσι δημιουργ?θηκε το ?νομα BUONO ικαν? να παρουσι?σει τα προ??ντα τη? εταιρ?α? στου? ξ?νου? καταναλωτ??. Η εταιρ?α Η εταιρ?α “ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΕ” ξεκ?νησε το 1963 απ? τον ιδρυτ? τη? Γε?ργιο Τσαρουχ? ω? μια μικρ? παραγωγικ? μον?δα στην π?λη τη? Καβ?λα?. Στ?χο? του ?ταν να δημιουργ?σει τα δικ? του παραδοσιακ? προ??ντα προσφ?ροντα? τα αρχικ? σε τοπικ? επ?πεδο. Ο ?διο? ο ιδρυτ?? δι?λεγε τα καλ?τερα λαχανικ? και τα μεταποιο?σε σε τουρσι? εφαρμ?ζοντα? συνταγ?? εμπνευσμ?νε? απ? τον ?διο και την παρ?δοση τη? περιοχ??. Καθ?? ?μω? οι απαιτ?σει? των πελατ?ν αυξ?θηκαν η ?δρα τη? εταιρ?α? μεταφ?ρθηκε σε ν?ε? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? με μεγαλ?τερου? χ?ρου? παραγωγ?? και αποθ?κευση? τελικ?ν προ??ντων. Ο βιομηχανικ?? εξοπλισμ?? καθ?? και οι χ?ροι τη? εταιρ?α? συνεχ?? αναπτ?σσονται και βελτι?νονται στοχε?οντα? στην αν?πτυξη των δυνατοτ?των τη? εταιρ?α?. Σ?μερα η εταιρ?α αριθμε? τρει? γενε?? οι οπο?ε? πορε?ονται με το ?διο π?θο? και ενθουσιασμ? στα χν?ρια των προηγο?μενων με στ?χο π?ντα το κεντρικ? ?ραμα τη? εταιρ?α?. ?να απ? τα ιδια?τερα πλεονεκτ?ματα τη? εταιρ?α? απ? την ?δρυση τη? μ?χρι τ?ρα, ε?ναι η απευθε?α? συνεργασ?α με παραγωγο?? και η προσεκτικ? διαλογ? των καλ?τερων πρ?των υλ?ν. Αυτ? σε...

tsarouchas.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS tsarouchas.eu
Domain: tsarouchas.eu
Registrant:
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Onsite(s):
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
Name: Ψαλτ?κη? Γε?ργιο?
Organisation: Pointer
Language: el
Phone: +30.2310889178
Fax: +30.2310889178
Email: info@pointer.gr
Registrar:
Name: Pointer
Website: www.pointer.gr
Name servers:
ns14.name-servers.gr
ns15.name-servers.gr
Please visit www.eurid.eu for more info


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en